เกณฑ์การตัดสิน

การพิจารณาจะแบ่งเป็น 5 ด้าน ดังนี้

  1. ด้านบริหารจัดการส่งเสริมการอ่าน
  2. ด้านมาตรฐานการส่งเสริมการอ่าน
  3. ด้านประสิทธิภาพของแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดมีชีวิต
  4. ด้านผลที่เกิดกับผู้เรียน
  5. ด้านคุณภาพเชิงประจักษ์

พิจารณาคัดเลือกโรงเรียน โดยใช้คะแนนจาก 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 : โรงเรียนขนาดเล็กคะแนนเฉลี่ยรวมได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 65
               โรงเรียนขนาดกลางคะแนนเฉลี่ยรวมได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70
               โรงเรียนขนาดใหญ่คะแนนเฉลี่ยรวมได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 75
ส่วนที่ 2 : การจัดลำดับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องผ่านเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยรวมตามขนาดของโรงเรียนเพื่อนำมาจัดลำดับ

การตัดสิน

การตัดสินระดับเขต (สพป.)

ตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ตัดสินระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สพป.) โดยเขตแต่งตั้งกรรมการ 1 ชุดตัดสินตามเกณฑ์ที่คณะทำงานโครงการฯ กำหนดให้ เพื่อคัดเลือกโรงเรียนเข้าประกวดระดับจังหวัดต่อไป
รางวัลการประกวด โรงเรียนจะได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานอุทยานการเรียนรู้และภาคีเครือข่าย

การตัดสินระดับจังหวัด

ตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ตัดสินระดับจังหวัดซึ่งมีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาเขต1 ของแต่ละจังหวัด เป็นประธานตัดสินตามเกณฑ์ที่คณะทำงานโครงการฯ กำหนดให้ เพื่อคัดเลือกโรงเรียนเข้าประกวดระดับเขตตรวจราชการต่อไป
รางวัลการประกวด โรงเรียนจะได้รับป้ายประกาศ และเกียรติบัตรจากสำนักงานอุทยานการเรียนรู้และภาคีเครือข่าย

การตัดสินระดับเขตตรวจราชการ

ตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ตัดสินระดับเขตตรวจราชการ ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการเขตพื้นที่เป็นกรรมการและผู้ตรวจราชการเป็นที่ปรึกษา เพื่อคัดเลือกโรงเรียนเข้าประกวดระดับประเทศต่อไป
รางวัลการประกวด โรงเรียนจะได้รับ โล่ ป้ายประกาศและเกียรติบัตรจากสำนักงานอุทยานการเรียนรู้และภาคีเครือข่าย

การตัดสินระดับประเทศ

ตัดสินโดยคณะกรรมการระดับชาติจำนวน 2ชุด โดยแยกตามขนาดของโรงเรียน

ชุดที่ 1 : คณะกรรมการประเมินภาคสนาม จำนวน 3 คณะๆ ละ 5 คน
ชุดที่ 2 : คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินการนำเสนอ จำนวน 3 คณะๆ ละ 5 คน
รางวัลการประกวด
          รางวัลชนะเลิศ : ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี / เกียรติบัตร / เงินรางวัล / ศึกษาดู
          งานต่างประเทศ
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : ถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรี / เกียรติบัตร / เงินรางวัล
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : ถ้วยรางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ / เกียรติบัตร / เงินรางวัล
          รางวัลชมเชย 3 รางวัล : โล่รางวัลจากสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ / เกียรติบัตร

หมายเหตุ : การตัดสินระดับประเทศ โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในแต่ละกลุ่ม ๆ ละ 13 โรงเรียน (ขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก) รวม 39 โรงเรียน ต้องนำผลงานมาจัดแสดงนิทรรศการที่สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) และนำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

...สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม