ประกาศจากโครงการ
chrome hearts the windows 7 ultimate product key you typed is invalid for activation parajumpers web store chrome hearts canada goose outlet online canada goose xs trillium

เกณฑ์การตัดสิน

เกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนในโครงการ Read Thailand : อ่านเถิด…เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน

คำชี้แจง  ให้ใช้เกณฑ์นี้ในการประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนเฉพาะที่สมัครเข้าร่วมโครงการ Read Thailand : อ่านเถิด…เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน ประกอบด้วย เกณฑ์การคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด และระดับเขตตรวจราชการโดยมีข้อควรคำนึง ดังนี้
           1. การประเมินของคณะกรรมการ อาจพิจารณาจากแหล่งข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งหรือหลายแหล่ง โดยให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการ
           2. ในกรณีที่โรงเรียนมีคะแนนใกล้เคียงกัน ให้ใช้วิธีการประเมินอื่นร่วมด้วย เช่น การสัมภาษณ์ หรือสำรวจสภาพจริง

ดาวน์โหลดเอกสารเกณฑ์การคัดเลือกได้ที่นี่

 

การตัดสิน
การตัดสินระดับเขต (สพป.)

ตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ตัดสินระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สพป.) โดยเขตแต่งตั้งกรรมการ 1 ชุดตัดสินตามเกณฑ์ที่คณะทำงานโครงการฯ กำหนดให้ เพื่อคัดเลือกโรงเรียนเข้าประกวดระดับจังหวัดต่อไป

การตัดสินระดับจังหวัด

ตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ตัดสินระดับจังหวัดซึ่งมีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาเขต1 ของแต่ละจังหวัด เป็นประธานตัดสินตามเกณฑ์ที่คณะทำงานโครงการฯ กำหนดให้ เพื่อคัดเลือกโรงเรียนเข้าประกวดระดับเขตตรวจราชการต่อไป

การตัดสินระดับเขตตรวจราชการ

ตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ตัดสินระดับเขตตรวจราชการ ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการเขตพื้นที่เป็นกรรมการและผู้ตรวจราชการเป็นที่ปรึกษา เพื่อคัดเลือกโรงเรียนเข้าประกวดระดับประเทศต่อไป

การตัดสินระดับประเทศ

ตัดสินโดยคณะกรรมการระดับชาติจำนวน 2ชุด โดยแยกตามขนาดของโรงเรียน

ชุดที่ 1 : คณะกรรมการประเมินภาคสนาม จำนวน 3 คณะๆ ละ 5 คน
ชุดที่ 2 : คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินการนำเสนอ จำนวน 3 คณะๆ ละ 5 คน

หมายเหตุ : การตัดสินระดับประเทศ โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในแต่ละกลุ่ม ๆ ละ 13 โรงเรียน (ขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก) รวม 39 โรงเรียน ต้องนำผลงานมาจัดแสดงนิทรรศการที่สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) และนำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ