ประกาศจากโครงการ
chrome hearts the windows 7 ultimate product key you typed is invalid for activation parajumpers web store chrome hearts canada goose outlet online canada goose xs trillium

‘Read Thailand: อ่านเถิด…เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน’

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา

เนื่องในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา พระราชกรณียกิจของพระองค์ในการพัฒนาประเทศนั้นต่อเนื่องยาวนานในทุกด้าน ทรงเป็นมิ่งขวัญสถิตย์กลางใจพสกนิกรทุกหมู่เหล่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่ 2 เมษายน เป็นวันหนังสือเด็กแห่งชาติและเป็นวันรักการอ่าน จากพระจริยวัตรและความสนพระทัยในการอ่าน การจดบันทึก การเขียนและการเรียนรู้ บังเกิดเป็นพระราชนิพนธ์จำนวนมาก ที่เป็นแบบอย่างอันงดงามให้แก่เด็กและเยาวชนไทย

จากข้อมูลสถานการณ์ด้านการศึกษา การอ่านและการเรียนรู้ของประเทศไทยจากแหล่งต่างๆ ระบุตรงกันว่า เด็กและเยาวชนไทยยังอ่านหนังสือค่อนข้างน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับนานาประเทศ ซึ่งส่งผลต่อความสามารถด้านการอ่านและการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนไทย อาทิ ผลการประเมินของ PISA ด้านการอ่านในปี 2543 – 2552 และ IMD World competitiveness Yearbook ปี 2554 พบว่า ความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติด้านการศึกษาของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 51 จากประเทศทั้งหมด 59 ประเทศ การพัฒนาด้านความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ลดลง อนึ่ง หากย้อนทบทวนการรณรงค์ส่งเสริมการอ่านของประเทศไทยที่ผ่านมา พบว่า เมื่อปี 2547-2548 กระทรวงศึกษาธิการได้รณรงค์ให้ทุกโรงเรียนดำเนินการ “โครงการวางทุกงานอ่านทุกคน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 48 พรรษา” เป็นผลให้สถิติด้านการอ่านของเด็กและเยาวชนไทยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ดังนั้น สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) ในสังกัดสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ซึ่งมีวัตถุประสงค์การจัดตั้งเพื่อมุ่งเน้นการปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การเรียนรู้ และการแสวงหาความรู้อย่างสร้างสรรค์ตลอดชีวิตจึงร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จัดทำโครงการ”Read Thailand : อ่านเถิด…เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา และเป็นการปลูกฝัง สร้างเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ สำหรับเด็กในระดับประถมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนทุกสังกัด

วัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย

  1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา
  2. เพื่อรณรงค์ ปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรทางการศึกษา มีนิสัยรักการอ่าน การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

เพื่อสร้างเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพการอ่านการเรียนรู้ของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายซึ่งเป็นช่วงการปูพื้นฐานที่สำคัญยิ่ง ให้เกิดประสิทธิผลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งด้านการคิดวิเคราะห์และคิดสังเคราะห์

กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนประถมศึกษาทุกสังกัด ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กองบัญชาการตำรวจตระเวณชายแดน ฯลฯ โดยแบ่งเป็น 3 ขนาด (ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่)

Pongtep

Sermsak

Shinnapat

…สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม